Başkan'dan Mesaj
TAHSİLDARIN GÖREV VE YETKİLERİ


VEZNADARIN GÖREVLERİ

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bu kanunların uygulanması ile ilgili 213 sayılı Vergi usul kanunu ve 6183 sayılı amme alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve Kanunlar çerçevesinde yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler doğrultusunda Akyaka Belediye meclisinin 6/11/2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile çıkarılan ve 5018 sayılı kanun verdiği fiyat tarife esasları yetkiler doğrultusunda çalışmaktadır.

  Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi,resim,harç,fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler faiz , zam ve ceza gelirleri taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirlerin tahsili takibini yapmaktadır.

  Belediye gelirler kanuna uygun olarak belediye adına tahakkuk etmiş alacakların tahsili, takibi, varsa baki alacakların tahsilini sağlamak. Bu görevleri yerine getirirken Belediye Mali Hizmetler Müdürü, Emlak Servisi, Çevre Temizlik Servisi,Tahakkuk Servisi gibi birimlerle koordineli hareket etmek  ,

  2. Belediye Tahsilat Yönetmeliği doğrultusunda tahsilat işlemlerini ve ödemeleri yapar ,

  3. Tahakkuk servisince tahakkuk ettirilen belediye gelirlerinin zamanında tahsilini sağlar ve tahsilatı yapılan gelirlerin düzenli şekilde irsaliyesini yaparak belediye hesabının bulunduğu bankaya teslim edip dekontunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne verir.

  4.Vezne işlerini ilgilendiren muamelat hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsilat ve ödemeye ait görevleri yerine getirmek ve talep edilecek bilgi ve belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

  5. Her gün yapılan tahsilat ile belgelerini ve tamamen ödenmiş olan ödeme emirlerini dosyalama işlemlerini düzenler.Ödenmemiş tediye emirlerinin ve kasa mevcutlarının muhafazası hususunda gerekli tedbirleri almak  ,

  6. Gerek Mali Hizmetler Birimi gerek ödeme yapmaya yetki verilmiş işyerleri amirlerinin imzasını taşıyan ödeme emirleri muhteviyatını hak sahiplerine ödemek ,

  7. Ödemek üzere kendisine gönderilen ,ödeme emirlerini ödemeye mevcut nakit parası olmadığı taktirde para aktarma talebinde bulunmak,

  8. Pazar yerindeki esnaflardan makbuz karşılığı alınan işgaliye ücretlerinin tahsilatını yapmak,

  9. Gerçek ve tüzel kişilerce verilen çekleri kabul etmek.

  10. Kasa açıklarından sorumlu olmak ile görevli ve yetkilidir. 

  11.   Süresi içinde tahsil edilemeyen amme alacakları için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vererek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,

  12. Tahsilat talimatnamesindeki esaslara ve belirtilen limitlere riayet ederek tahsilat işlemlerini düzenli bir şekilde yapmak,

  13. Kasa mevcudunun belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım bankaya yatırılır.    

Tasarım, Hosting Arslan Bilgisayar ve İnternet Hiz. Ltd. Şti ...