Başkan'dan Mesaj

MUHASEBE SİSTEMİ


BAĞLI SERVİSLER
Muhasebe Servisi
Gelir Servisi
Ayniyat Servisi
Emlak Servisi

KAMU  HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER
DAYANAK : 5018 Sayılı Kanun
MADDE 49.- Muhasebe sistemi; mali raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür.
Genel yönetim kapsamındaki idarelerde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri; uluslararası standartlara uygun olarak ilgili idarelerin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı bünyesinde Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir kurul tarafından belirlenir ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur. Bu kurulun yapısı, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu kurulda görevlendirilenlerin asli görevleri devam eder. Başkan ve üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin çerçeve hesap planına uygun detaylı hesap planları ilgili idarelerin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca; merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin uygulayacakları hesap planları ise Maliye Bakanlığı ile ilgili idareler tarafından birlikte hazırlanır.
Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemler ile garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.
Kayıt zamanı ve kullanılacak belgeler
MADDE 50.- Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.
Kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerle şekil ve türleri Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kullanılacak belgelerle ilgili yönetmelikler mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı, sosyal güvenlik kurumları için bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır ve uygulanır.
Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
MADDE 51.- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.
Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Mali İstatistikler
Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre
MADDE 52.- Mali istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini kapsar.
Mali istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.
Mali istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır.
Mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması
MADDE 53.- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri mali istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Mali istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır.
Mali istatistiklerin değerlendirilmesi
MADDE 54.- Bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır.
BÜTÇE İŞLEMLERİ
Birimler arası gider bütçe fişleri ile bütçe taslağının oluşturulması.
Kesin Hesap Cetvellerinin çıkartılması.
Ödenek imhalarının yapılması.
İhtiyaç duyulması halinde aktarma ve ek bütçe çalışmalarının yapılması.
İlgili defterlerin çıkartılması.
Kesinleşen bütçe ve kesin hesabın ilgili kurumlara gönderilmesi.

GELİR SERVİSİ

Belediyenin tüm vergi, harç, kira, para cezaları ve diğer tüm gelirlerinin ilgili mevzuata göre tahakkuk, tahsil ve takip eder.

SATIN ALMA VE AMBAR İŞLEMLERİ

Satın alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alınması, saklanması ve stok durumlarının izlenmesi taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından sağlanır. Belediyeye ait taşınır malların ve demirbaşların kaydı, muhafazası, kullanımı ve yönetim hesabının verilmesi görevleri arasındadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri, danışmanlık hizmetleri ihalelerini hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

Evlendirme Yönetmeliği çerçevesinde evlenme akitlerinin yapılarak gerekli belge ve evrakların tutulması, muhafazası, evlilik işlemlerinin yönetmelikte belirtilen esaslara göre evlendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

EMLAK SU İŞLERİ SERVİSİ

Su abonesi vermek.
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi Bildirimlerine göre gerekli tahakkuk işlemlerini yapmak.
Emlak Vergileri Mart, Nisan, Mayıs aylarında birinci taksidi, Aralık ayında ikinci taksidi olmak üzere  iki eşit taksitte ödenir.
Satılan Gayri menkullerin terkin işlemlerini yapmak.
Mükelleflerin bilgi edinmesini ve kurumlarca istenilen beyannamelerin çıkartılmasını sağlamak.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre muafiyet ve istisnaları uygulamak.
Beldemiz sınırları içerisinde su abonelerinin sayaçlarının arızaları, su sayaçlarının bakım onarımı ve yenileme işlemlerinin yapılması.
Bozulan ve çalışmasından şüphe edilen sayaçların Su Sayaçları Ayar Teknisyenliğine gönderilmesi.
Gerekli tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Tasarım, Hosting Arslan Bilgisayar ve İnternet Hiz. Ltd. Şti ...
 
- Faaliyetlerimiz -
 

İmarlı alanlar için içme suyu isaliye hattı boru alımı,YENİ !!!

AKYAKA-GÖKOVA atıksu arıtma tesisi tamamlandı

Faaliyet Raporu

Akyaka Edebiyat Günleri

Mavi Bayrak Çalışmaları

Meydan han yapımına başlandı.

Atatürk caddesi mevkine büz döşendi.

İnişdibi yol çalışmaları devam ediyor.


İnişdibi imar planına gore yollar açılmıştır.  

2009 mavi bayrak Akyaka’da.

Eko okullar başvurusu yapıldı.

Arıtma belediyeye resmen geçti.

Kent konseyi kuruldu.

Ev hanımlarımıza yönelik kurdele, nakış, biçki dikiş, giyim, ev mefruşatı, kumaş boyama ve Boncuk işi kursları açıldı.

İlköğretim öğrencilerimize eğitim seminerleri devam ediyor.

Koromuz konserlerine devam ediyor.

Spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tekne çekek yeri ve katı atık ayrışım lisans alma başvuruları başladı.

Adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, hizmet alanlarımız İçerisinde  numaralandırma çalışması sonuçlandırılmıştır.

Film çekimlerine belediyemiz destek olmaya devam ediyor.

Beldemiz ev hanımlarına geziler düzenlenmeye devam ediyor.

Belediyemiz desteğiyle arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Badminton spor etkinliği başlıyor.

Keman kursları açıldı.

Türk halk müziği korosu açılıyor.

Sivrisinek ilaçlaması devam ediyor.